Trên thực tế, nếu không theo đạo Phật thì rất ít người biết rõ Tam Thế Phật là gì. Để giúp bạn hiểu rõ về Tam Thế Phật HƯỚNG MAI sẽ phân tích ý nghĩa của từng từ trong cách gọi tên này.

  • Cụ thể là: Tam: Trong tiếng Hán có nghĩa là 3 Thế: có thể hiểu “Thế” tức là “Thời”, gồm thời quá khứ, hiện tại và tương lai. Phật: Ý chỉ các vị thần Phật Như vậy, Tam Thế Phật hay còn gọi là Tam thế tam thiên Phật chính là 3 vị Phật đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai, cho thế giới nhân loại. Hay hiểu rộng ra thì Tam Thế Phật còn có ý nghĩa vô lượng vô biên vô số chư Phật mười phương.
  • Khi thờ bộ tượng Phật này có thể nhắc nhở chúng ta luôn biết trân trọng cuộc sống hiện tại để khi nhìn về quá khứ có thể không hối tiếc, đồng thời cũng trân quý cuộc sống đang có và hướng tới tương lai vui vẻ, lạc quan, tốt đẹp.
  • Nếu chúng ta thành tâm thờ cúng, lễ bái Tam Thế Phật, ngày ngày ngắm tượng của các Ngài thì có thể học được cách giữ cho tâm thanh tịnh, thoát khỏi mọi phiền não thế gian và tìm được chân lý của cuộc sống. Đồng thời, chúng ta cũng học được cách tiêu trừ những vọng tưởng, tạp niệm, sống nhân từ, vui vẻ, an yên hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *